00 Kč

Novinky

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

5.5.2020

 

Představenstvo společnosti

JSB Match Diabolo a.s.

se sídlem Bohumín – Skřečoň, 1. Máje 666, IČ: 278 25 426

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v odd. B vl. 3625

Oznamuje,

že na den 9. června 2020 v 10.00 hodin svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

,která se bude konat v sídle společnosti

Pořad  jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Pavla Kolebače, zapisovatelkou paní Hanu Poledníkovou

a ověřovatele zápisu Ing. Michala Poledníka.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019.

3. Výroční zpráva společnosti za rok 2019 včetně řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2019, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a výroční zprávy společnosti za rok 2019.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2019.

5. Volba auditora společnosti pro rok 2020.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje společnost ABC Audit k provedení auditu za rok 2020.

6. Odvolání člena dozorčí rady – Margity Ciglerové

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady paní Margitu Ciglerovou.

7. Volba nového člena dozorčí rady – Ing. Martinu Burianovou

Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje člena dozorčí rady Ing. Martinu Burianovou.

8. Různé.

9. Závěr valné hromady.

představenstvo společnosti

JSB Match Diabolo a.s.

 

Zpět na novinky