00 Kč

Novinky

Valná hromada společnosti

23.5.2018

Představenstvo společnosti

JSB Match Diabolo a.s.

se sídlem Bohumín – Skřečoň, 1. Máje 666, IČ: 278 25 426

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v odd. B vl. 3625


Oznamuje,

že na den 5. června 2018 v 9.00 hodin svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

,která se bude konat v sídle společnosti.

 

Pořad  jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Pavla Kolebače, zapisovatelkou paní Hanu Poledníkovou

a ověřovatele zápisu Ing. Michala Poledníka.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017.

3. Výroční zpráva společnosti za rok 2017 včetně řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a výroční zprávy společnosti za rok 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2017.

5. Volba auditora společnosti pro rok 2018.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje společnost ABC Audit k provedení auditu za rok 2018.

6. Rozpuštění rezervního fondu společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o zrušení rezervního fondu společnosti a jeho převedení na účet nerozděleného zisku.

7. Různé.

8. Závěr valné hromady.

 

představenstvo společnosti

JSB Match Diabolo a.s.

 

Zpět na novinky