Novinky

Valná hromada společnosti

19.5.2017

Představenstvo společnosti JSB Match Diabolo a.s. se sídlem Bohumín – Skřečoň, 1. Máje 666, IČ: 278 25 426 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v odd. B vl. 3625 Oznamuje, že na den 7. Června 2017 v 9.00 hodin svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat v sídle společnosti

Pořad  jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Pavla Kolebače, zapisovatelkou paní Hanu Poledníkovou a ověřovatele zápisu Ing. Michala Poledníka.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016. Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016.

3. Výroční zpráva společnosti za rok 2016 včetně řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016.

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2016, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a výroční zprávy společnosti za rok 2016. Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2016.

5. Různé.

6. Závěr valné hromady.

představenstvo společnosti

JSB Match Diabolo a.s.

 

Zpět na novinky